Liên quan ‘Trường hợp miễn thuế khi giải thể doan nghiệp trường hợp miễn thuế khi giải thể doan nghiệp’

1 Item

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN QUYẾT TOÁN THUẾ KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

by Kế Toán An Tâm

🌎CÂU HỎI: Trường hợp nào giải thể doanh nghiệp được MIỄN KIỂM TRA QUYẾT TOÁN THUẾ? 🌎TRẢ LỜI: Theo như Khoản 8.2 Điểm 8 Điều 16 của TT151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau thì có 3 trường hợp DN giải thể được miễn kiểm tra quyết toán thuế […]