Liên quan ‘Chính sách thu thuế và thu tiền BHXH’

1 Item

CƠ QUAN THUẾ SẼ THỰC HỆN THU THUẾ ĐỒNG THỜI THU CẢ TIỀN ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC CỦA CHỦ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP

by Kế Toán An Tâm

CƠ QUAN THUẾ SẼ THỰC HỆN THU THUẾ ĐỒNG THỜI THU CẢ TIỀN ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC CỦA CHỦ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP (Nếu đề xuất trên được thực hiện, Bộ Tài chính đánh giá, có thể giảm số lượng tờ khai các đơn vị phai nộp cho cơ quan quản lý. Cụ […]