NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Nghị định 41/2018/NĐ-CP)
Nội dung chính bao gồm những mục sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

1)Chương I: Những quy định chung
Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
2. Các hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập mà không quy định tại nghị định này thì áp dụng theo quy định tại các nghị định khác của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

2) Chương II: Hình thức xử phạt và mức xử phạt trong lĩnh vực kế toán

Mục 1. hành vi vi phạm trong công tác kế toán
Mục 2. hành vi vi phạm quy định về thi chứng chỉ kế toán viên và cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề, người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
Mục 3. hành vi vi phạm quy định về hành nghề dịch vụ kế toán
Mục 4. hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán
Mục 5. hành vi vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng dịch vụ kế toán qua biên giới
Mục 6. hành vi vi phạm quy định về thông báo, báo cáo
Mục 7. hành vi vi phạm quy định về kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

3) Chương III: Hình thức xử phạt và mức xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán độc lập

Mục 1. hành vi vi phạm quy định về thi chứng chỉ và cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên
Mục 2. hành vi vi phạm quy định về đăng ký hành nghề kiểm toán
Mục 3. hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và kinh doanh dịch vụ kiểm toán
Mục 4. hành vi vi phạm quy định về hoạt động kiểm toán
Mục 5. hành vi vi phạm quy định về đơn vị được kiểm toán
Mục 6. hành vi vi phạm quy định về kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng
Mục 7. hành vi vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng dịch vụ kiểm toán qua biên giới
Mục 8. hành vi vi phạm quy định về thông báo và báo cáo
Mục 9. hành vi vi phạm quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán

Chương IV: Thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Chương V: Điều khoản thi hành

Nội dung chi tiết từng khoản mục các bạn xem và tải tại: https://drive.google.com/file/d/1wOcE1ah4q6jn8CNM51S8am30fJXL2NPK/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1cFzu4946t0s3PFe2oHqrrcuVhUpGv8FA/view?usp=sharing


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k