Câu hỏi: Đố các bạn trong các bước của quy trình làm kế toán như hình vẽ, bước nào là quan trọng nhất? Muốn làm được bước quan trọng nhất đó, các bạn phải làm gì??? Giải quyết được bước quan trọng đó thì các bạn sẽ biết làm kế toán…


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k