Bài tập và bài giải

7 Items

Bài tập và bài giải kế toán tổng hợp

by Hải Bùi Tấn

Bài 1: Tại doanh nghiệp sản xuất tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, trong tháng 12/N có tài liệu sau: Số dư đầu tháng 12/N: TK 131: (Số dư Nợ): 100.000.000 đ, chi tiết: TK 131A (số dư Nợ): 80.000.000 đ, TK 131B (số dư Nợ): 50.000.000 đ, TK 131C (số dư […]

Bài tập và bài giải kế toán mua bán hàng

by Hải Bùi Tấn

Bài 1: Công ty M tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, chi phí mua hàng theo dõi riêng: Trong tháng 3, phòng kế toán có tình hình về mua hàng như sau: 1. Ngày 10/3 nhập kho đủ lô hàng […]

Bài tập và bài giải kế toán tiền lương

by Hải Bùi Tấn

Bài 1: Tại 1 DN trong tháng 10 năm N có tình hình về tiền lương và các khoản trích theo lương như sau: (đơn vị tính: đồng) Số dư đầu tháng: TK 334: 8.000.000 TK 3383 dư nợ: 1.000.000 Phát sinh trong tháng: Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000 Chi tạm ứng […]

Bài tập và bài giải kế toán tài sản cố định

by Hải Bùi Tấn

Bài 1: Có tài liệu tại 1 Doanh nghiệp SX tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong quý 1 năm N như sau: (đơn vị tính: đồng) Mua 1 máy móc thiết bị của công ty A bằng quỹ đầu tư phát triển giá mua chưa tính thuế GTGT: 100.000.000, thuế suất thuế […]

Bài tập và bài giải Kế toán hàng tồn kho

by Hải Bùi Tấn

Tại 1 DNSX tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho phương pháp kê khai thường xuyên, có tình hình về vật liệu chính A trong tháng 1 năm N như sau: Tồn đầu tháng: 1.200 kg, đơn giá: 30.000 đ Ngày 3/1: nhập 2.000 kg của nhà cung cấp […]