Hiện nay, có rất nhiều mẫu biểu được ban hành trong rất nhiều thông tư, các bạn cũng không rõ mẫu biểu nào còn hiệu lực và mẫu biểu nào hết hiệu lực. Vừa qua Bộ tài chính đã ban hành thông tư để hợp nhất tất cả các mẫu biểu của các thông tư về 1 Văn bản hợp nhất số 18 để các bạn tiện theo dõi
Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC  Cập nhật những mẫu biểu mới nhất của tất cả các thông 6 thông tư sau:
  • 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013;
  • 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014;
  • 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014;
  • 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014;
  • 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014;
  • 26/2015/TT-BTC ngày 27/12/2015 thành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ

Download Mẫu biểu:18_VBHN-BTC


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k