THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH ĐỐI VỚI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ ĐỐI VỚI CƠ QUAN THUẾ NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, nếu công ty A không thể tiếp tục hoạt động thì có quyền tạm ngừng kinh doanh. Việc tạm ngừng kinh doanh phải được thông báo bằng văn bản tới cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tối đa được pháp luật quy định đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh là hai năm. Mỗi lần tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo, nếu công ty tiếp tục tạm ngừng kinh doanh, thì phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

*Đối với cơ quan đăng ký kinh doanh: Để tạm ngừng kinh doanh, công ty bạn cần làm hồ sơ gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính, nội dung như sau:

1-Thông báo tạm ngừng kinh doanh do đại diện pháp luật doanh nghiệp ký. 1. Mau tam ngunghoatdong theo phu luc
2- Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh

• Mẫu đối với Cty TNHH MTV do cá nhân làm chủ: 5. Quyet+dinhtamngungdoCANHANLAMCHU
• Mẫu đối với Cty TNHH MTV do Cty CP làm chủ 100%: 4. Quyet+dinh+DHDCD+ve+tam+ngungDCONGTYCP SO HUU 100%
• Mẫu đối với Cty TNHH MTV do Cty TNHH làm chủ 100%:6.Quyet+dinh+HDTV+ve+tam+ngungDoCty TNHHsohuu100%
• Mẫu đối với Cty TNHH TNHH 2 thành viên trở lên: 7.Quyet+dinh+HDTV+ve+tam+ngung do Cty TNHH 2 thanh vien
• Mẫu đối với Cty TNHH Cổ phần: 3. Quyet+dinh+DHDCD+ve+tam+ngung CODAIHOIDONGCODONG

3- Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh .

4- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
Ghi chú

– Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ (ngoài ra doanh nghiệp cần lưu trữ thêm ít nhất 01 bộ). Vui lòng ghim, kẹp góc; không đóng quyển để phục vụ số hóa.
– Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 0 đồng/1 lần.
– Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).

*Đối với cơ quan quản lý thuế: Theo Tiết Đ Điểm 1 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 về Hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế: Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh có văn bản đề nghị gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, Trường hợp người nộp thuế nghỉ kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

Ghi chú:
Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định. Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Download bài viết: 2. Mau tam ngunghoatdong gui chothue


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k