Câu hỏi: thù lao trả cho Ban kiểm soát có được chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế  TNDN?

Tham luận:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Theo như Điểm d Khoản 2.5 Điều 6 của TT123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 về CÁC KHOẢN CHI KHÔNG ĐƯỢC TRỪ như sau:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

  • Theo như Điểm d Khoản 2.5 Điều 6 của TT78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 về CÁC KHOẢN CHI KHÔNG ĐƯỢC TRỪ như sau:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh

Nhận xét: 2 điểm này của 2 thông tư là hoàn toàn giống nhau, không đề cập đến chữ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT?Vậy thù lao của Ban kiểm soát có được chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?

  • Theo như CV1484/CT-TT&HT của Cục thuế Thái Nguyên ngày 11/9/2012 trả lời cho Công ty Cp TM và KT khoáng sản Dương Hiếu về thù lao Ban kiểm soát  như sau:

CVthainguyen

  • Theo như CV2486/CT-TTHT của Cục thuế An Giang ngày 23/08/2012 trà lời cho Công ty CP Bê Tông  Ly Tâm An Giang về thù lao Ban kiểm soát như sau:

CVAngiang

=>Vậy, thù lao của Ban kiểm soát được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN.

Download CV: Cv thu laobankiemsoat_www.ketoanantam.com_ANGIANG

Download CV: CV Thulaobankiemsoat_www.ketoanantam.com_ThaiNguyen

Download bài viết: Chiphiduoctruthulaobankiemsoat_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k