Liên quan ‘Xoá term: 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam’

1 Item

CHUẨN MỰC SỐ 6 – THUÊ TÀI SẢN

by Kế Toán An Tâm

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM Chuẩn mực số 06 THUÊ TÀI SẢN (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên […]