Liên quan ‘Cách xử lý sai xót hóa đơn’

3 Items

VIẾT HÓA ĐƠN SAI TRONG TRƯỜNG NÀO SẼ THU HỒI LẠI HÓA ĐƠN??

by Kế Toán An Tâm

Câu hỏi: Viết hóa đơn sai trong trường hợp nào sẽ THU HỒI LẠI HÓA ĐƠN? Trả lời: Theo như : Tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính […]

XỬ LÝ SAI SÓT HÓA ĐƠN

by Kế Toán An Tâm

CÂU HỎI: Khi các bạn viết hóa đơn mà sai về hình thức (Ví dụ không gạch chéo phần bỏ trống; Hóa đơn viết đúng mã số thuế của người mua nhưng sai tên và địa chỉ của người mua; Hóa đơn đúng mã số thuế của người mua nhưng viết tắt tên, địa chỉ […]