Làm sao các bạn phân biệt được giữa hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy trong Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:
Theo như CV 1511/CT-TTHT ngày 09/03/2011 của Cục thuế HCM trả lời cho CN Công ty OSG Việt Nam tại HCM như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Đối với những hóa đơn lập sai nhưng chưa giao người mua thì người bán gạch chéo các liên và lưu tại cuống hoặc hóa đơn đã lập và đã giao cho người mua (chưa kê khai thuế) sau đó phát hiện sai thì hai bên (bán và mua) lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai, khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC thì Công ty đưa vào cột “xóa bỏ”, 

=>Vậy hóa đơn lập sai mà chúng ta gạch chéo và lưu tại quyển hóa đơn thì chúng ta ghi vào CỘT XÓA BỎ

  • Cột “hủy” chỉ ghi đối với những hóa đơn đã được Công ty thông báo phát hành, nhưng được tiến hành hủy hóa đơn theo qui định tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên (Nay là điều 29 của TT39).
    Cụ thể Các trường hợp hủy hóa đơn Theo Điều 29 của TT39 như sau:

+ Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

+ Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân còn lưu giữ hoá đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

+ Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

+ Các loại hoá đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

MINH HỌA BẰNG HÌNH ẢNH KÊ KHAI TRONG BÁO CÁO TÌNH HINH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Phanbiethoa don XOABOva HUY

Download CV:Phanbietxoabohayhuy

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k