-Dành cho những bạn chưa biết gì về kế toán
-Dành cho những bạn đang học kế toán
-Dành cho những bạn sinh viên chuyên ngành kế toán

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Nguồn: Misa.com.vn

I)Tăng công cụ dụng cụ

1) Mua CCDC về sử dụng ngay

Định khoản

Nợ TK 242 (TT200) Giá trị công cụ, dụng cụ (CCDC phân bổ nhiều lần)
Nợ TK 623, 627, 641, 642 Giá trị công cụ, dụng cụ (CCDC phân bổ 1 lần và tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh)
Nợ TK 1331 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111, 112, 331… Tổng giá thanh toán

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua công cụ, dụng cụ sẽ phát sinh các hoạt động sau:
1. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng công cụ, dụng cụ từ các phòng ban, bộ phận trong đơn vị sẽ làm đề nghị yêu cầu mua sắm CCDC phục vụ công viêc. Khi yêu cầu được phê duyệt sẽ cử nhân viên Hành chính đi mua sắm công cụ, dụng cụ.
2. Sau khi công cụ, dụng cụ được mua về, bộ phận Hành chính sẽ ghi chép vào sổ theo dõi và lập biên bản giao nhận công cụ, dụng cụ với các phòng ban, bộ phận trong đơn vị.
3. Kế toán trưởng, Giám đốc, người giao, người nhận sẽ ký vào biên bản giao nhận công cụ, dụng cụ với các phòng ban, bộ phận trong đơn vị.
4. Kế toán mua hàng nhận hóa đơn mua hàng từ nhân viên mua hàng, ghi sổ kế toán và kê khai thuế đầu vào.
5. Kế toán CCDC nhận bộ chứng từ về CCDC để ghi sổ CCDC (Bộ chứng từ gồm: Hóa đơn mua CCDC, hồ sơ kỹ thuật về CCDC (nếu có), biên bản giao nhận CCDC…) và theo dõi CCDC để phân bổ và quản lý sử dụng.

2) Mua CCDC về nhập kho, sau đó xuất kho ra sử dụng, cho thuê

Định khoản

1. Khi mua CCDC về nhập kho

Nợ TK 153 Giá mua chưa có thuế GTGT
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111, 112, 331 Tổng giá thanh toán

2. Khi xuất kho CCDC ra sử dụng, cho thuê

•Trường hợp CCDC phân bổ 1 lần
Nợ TK 154 Bộ phận sản xuất (TT 133)
Nợ TK 623 Chi phí máy thi công
Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung
Nợ TK 641 Chi phí bán hàng
Nợ TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 152, 153, 155, 156 100% giá trị CCDC (Xuất CCDC, thành phẩm hoặc hàng hóa trong kho ra sử dụng như CCDC)

•Trường hợp CCDC phân bổ nhiều lần

Nợ TK 242 Chi phí trả trước
Có TK 152, 153, 155, 156 100% giá trị CCDC (Xuất CCDC, thành phẩm hoặc hàng hóa trong kho ra sử dụng như CCDC)

3. Cuối kỳ, thực hiện phân bổ CCDC vào chi phí (trường hợp CCDC phân bổ nhiều lần)

Nợ TK 154, 623, 627, 641, 642 Giá trị CCDC phân bổ trong kỳ
Có TK 242

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất CCDC cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sẽ phát sinh các hoạt động sau:
1. Bộ phận/nhân viên có nhu cầu làm đề nghị mua CCDC gửi trưởng bộ phận, giám đốc phê duyệt đề nghị mua CCDC.
2. Sau khi nhận được đề nghị mua CCDC, Nhân viên mua hàng tìm kiếm nhà cung cấp, báo giá và đề xuất lựa chọn nhà cung cấp, trình giám đốc phê duyệt.
3. Nhân viên mua hàng lập đơn mua hàng, trình trưởng bộ phận và giám đốc phê duyệt và chuyển đơn mua hàng cho nhà cung cấp để đặt mua hàng.
4. Nhà cung cấp thực hiện giao hàng, khi CCDC về đến kho, nhân viên mua hàng giao cho kế toán hóa đơn chứng từ và đề nghị viết Phiếu nhập kho.
5. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
6. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
7. Thủ kho ghi sổ kho, lưu 1 liên phiếu nhập kho và chuyển 1 liên cho kế toán. Kế toán kho căn cứ vào phiếu nhập kho để ghi sổ kế toán kho.
8. Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.
9. Căn cứ vào yêu cầu sử dụng CCDC tại các bộ phận được phê duyệt, kế toán kiểm tra nếu CCDC trong kho còn đủ để xuất sẽ viết phiếu xuất kho.
10. Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt phiếu xuất kho.
11. Căn cứ vào phiếu xuất kho đã duyệt, thủ kho thực hiện xuất kho, ký vào phiếu xuất kho và ghi sổ kho.
12. Kế toán kho nhận phiếu xuất kho và ghi sổ kế toán.
13. Hành chính nhận CCDC, lập biên bản giao nhận các phòng ban, bộ phận trong đơn vị.
14. Sau khi bàn giao xong CCDC, Kế toán trưởng, Giám đốc, người giao, người nhận sẽ ký vào biên bản giao nhận CCDC.
15. Kế toán CCDC nhận lại biên bản giao nhận CCDC để ghi sổ CCDC.
16. Trường hợp CCDC xuất ra được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh thì cuối mỗi tháng kế toán tiến hành phân bổ giá trị CCDC vào chi phí.

II) Giảm CCDC

1)Thanh lý CCDC

Định khoản

1. Phân bổ giá trị còn lại của CCDC được thanh lý trong trường hợp CCDC vẫn còn giá trị sử dụng:

Nợ TK 623, 627, 641, 642…
Có TK 242

2. Ghi nhận thu nhập thu được từ việc thanh lý CCDC

Nợ 111, 112…
Có 711 Thu nhập khác

2)Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu điều chuyển CCDC giữa các phòng ban, bộ phận thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
1.Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của các bộ phận, Giám đốc ra lệnh điều chuyển CCDC.
2.Căn cứ vào lệnh điều chuyển, kế toán hoặc bộ phận có CCDC bị điều chuyển sẽ lập biên bản giao nhận CCDC.
3.Sau khi CCDC đã được điều chuyển tới bộ phận có nhu cầu, kế toán trưởng, Giám đốc, người giao, người nhận CCDC cùng ký vào biên bản giao nhận CCDC.
4.Căn cứ vào lệnh điều chuyển và biên bản giao nhận CCDC, kế toán ghi vào sổ CCDC.

3) Điều chỉnh CCDC

Mô tả nghiệp vụ

•Với các CCDC sửa chữa hoàn thành:
▪Nếu chi phí sửa chữa lớn cần phân bổ nhiều kỳ, kế toán sẽ thực hiện điều chỉnh tăng: Giá trị CCDC, Thời gian sử dụng (nếu có) trên sổ theo dõi CCDC để tiếp tục phân bổ trong các kỳ tiếp theo.
▪Nếu chi phí nhỏ không cần phân bổ, kế toán sẽ không phải điều chỉnh CCDC mà hạch toán luôn chi phí sửa chữa vào chi phí.
•Với các CCDC bị tháo dỡ 1 số bộ phận, làm giá trị CCDC giảm, kế toán sẽ thực hiện điều chỉnh giảm: Giá trị CCDC, Thời gian sử dụng (nếu có) trên sổ theo dõi CCDC => nếu chi phí của bộ phận tháo dỡ nhỏ không làm ảnh hưởng đến giá trị CCDC, kế toán sẽ không phải điều chỉnh CCDC

4)Kiểm kê CCDC

Định khoản

1. Phát hiện thừa CCDC sau khi kiểm kê:

Nợ TK 153 (Nếu nhập kho tìm nguyên nhân xử lý)
Nợ 242 (Nếu xác định nguyên nhân và ghi tăng tiếp tục sử dụng)
Có TK 3381…
2. Phát hiện thiếu CCDC sau khi kiểm kê:

Nợ TK 641, 642, 1381,…
Có TK 242

Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu kiểm kê CCDC từ kế toán trưởng hoặc Ban lãnh đạo công ty, bộ phận ế toán sẽ phát sinh một số hoạt động sau:
1.Thành lập ban kiểm kê gồm: kế toán CCDC, trưởng bộ phận sử dụng, kế toán trưởng hoặc Giám đốc.
2.Kiểm kê số lượng CCDC đang được sử dụng, chất lượng hiện thời.
3.Đối với CCDC phát hiện hỏng, mất thì tìm nguyên nhân xử lý:
a.Căn cứ vào trạng sử dụng của CCDC, trưởng ban kiểm kê ra quyết định xử lý các CCDC mất, hỏng
b.Căn cứ vào quyết định xử lý, kế toán hạch toán và ghi sổ CCDC (ghi giảm các CCDC bị mất, hỏng không sử dụng được)
4.Đối với CCDC phát hiện thừa sẽ tiến hành hạch toán bổ sung và ghi tăng sổ CCDC


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k