Ngày 30/05/2014 Tổng cục thuế đã ban hành CV 2010/TCT-TVQT về hướng dẫn một số nội dung Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

I. Về bán hoá đơn do cơ quan thuế đặt in:
1. Hướng dẫn một số đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế (Điều 11) như sau:

  • 1.1. Đối với tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu:
  • 1.2. Đối với doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế
  • 1.3. Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế phải thực hiện như sau:

2. Bán hoá đơn tại cơ quan thuế:
3. Doanh nghiệp thuộc đối tượng theo quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC mua hoá đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, trường hợp doanh nghiệp chưa sử dụng hết hoá đơn mua của cơ quan thuế nếu có nhu cầu sử dụng thì được tiếp tục sử dụng đến hết.

II. Đối với hoá đơn tự in, đặt in của tổ chức kinh doanh

III. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn:

IV. Trường hợp tổ chức kinh doanh thay đổi tên, địa chỉ có các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên hoá đơn

V. Hoá đơn in trực tiếp từ máy tính tiền
Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để in và xuất hóa đơn cho khách hàng thì hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền phải có các chỉ tiêu và đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 14 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải gửi Thông báo phát hành hoá đơn kèm theo hoá đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.
Kể từ ngày thông tư số 39/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hoá đơn in trực tiếp từ máy tính tiền thực hiện gửi đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp đề nghị sử dụng hoá đơn tự in, đặt in (mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) thủ tục như đối với tự in, đặt in hoá đơn lần đầu (theo hướng dẫn tại Mục II công văn này).

Download CV: Cong van 2010_TCT_TVQT huong dan thuc hien mot so noi dung ve hoa don


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k