Câu hỏi: Công ty đã chuyển giao hàng hoá cho khách hàng và đã xuất hoá đơn ghi nhận doanh thu và công nợ phải thu. Bây giờ khách hàng không trả tiền thì công ty có được phép huỷ hoá đơn thu hồi lại hoá đơn không?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Theo như CV 3995/CT-TTHT ngày 4/5/2016 trả lời cho Công ty TNHH tin học và thương mại Hồng Cơ như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 14/05/2010 của chính phủ hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ:

” Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa, cho người mua không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty bán hàng hóa cho khách hàng, đã chuyển giao hàng hóa cho khách hàng và đã xuất hóa đơn nhưng khách hàng chưa trả tiền thì công ty phải thực hiện kê khai nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định. Công ty không được hủy hóa đơn đã lập và không được điều chỉnh giảm doanh thu , thuế GTGT đã kê khai….

Nếu mà phát sinh công nợ khó đòi thì công ty được phép lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo TT228/2009/TT-BTC để được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN.

Download công văn tại đây: 3995 khong huy hoa don


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k