Câu hỏi: Tài sản cố định của công trình TRÊN ĐẤT THUÊ, MƯỢN CỦA CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ và Tài sản cố định của công trình TRÊN ĐẤT THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA CÔNG TY cần phải có GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH của tài sản gắn liền trên đất

Tham luận:
Theo như Khoản h Điểm 2.2 Điều 6 của TT78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định:
1. Đối với tài sản cố định trên đất thuê, mượn của cá nhân, đơn vị: phải thỏa mãn điều kiện

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của họp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).
  • Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo họp đồng xây dựng công tình, thanh lý họp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp .
  • Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

2. Đối với tài sản cố định trên đất mà đất này thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp: phải thỏa mãn điều kiện

  • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp
  • Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo họp đồng xây dựng công tình, thanh lý họp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp .
  • Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

=> Vậy, đối với tài sản cố định (ví dụ như nhà văn phòng, nhà xưởng) TRÊN ĐẤT THUÊ, MƯỢN CỦA CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ hay TRÊN ĐẤT THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA DOANH NGHIỆP thì KHÔNG CẦN PHẢI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH TRÊN ĐẤT.

Cơ sở lập luận của vấn đề trên như sau:

  • Đầu tiên: chúng ta đề cập đến CV 6840/BTC-TCT ngày 30/5/2013 của Tổng Cục thuế gửi cho Các Cục thuế của tỉnh thành như sau:

TSCD1

TSCD4

  • Tiếp theo: TT78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về thuế TNDN có quy định như sau:

“Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện như sau:
– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).
– Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp .
– Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.”

=>Theo trích dẫn của TT78 như trên: cũng không đề cập đến giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình của tài sản cố định là (Nhà văn phòng, nhà xưởng…) thì vẫn đủ điều kiện trích khấu hao tài sản cố định đưa vào chi phí nếu thỏa mãn điểm h khoản 2.2.h Điều 6 như trên.

Download CV: CV 6840_khauhaotaisancodinh_www.ketoanantam.com

Download bài viết: Khauhaotaisancodinhtrendatthue_www.ketoanantam.com

 

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k