a. Định nghĩa:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

– Là việc thu thập, phân tích, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ=> Từ đó lập chứng từ kế toán.

– Dựa trên chứng từ được lập. Kế toán mới tiến hành ghi sổ kế toán. => Từ đó mới tiến hành tổng hợp thông tin từ các sổ và lập các báo cáo theo quy định của Nhà nước (Tức là Báo cáo tài Chính và Quyết toán thuế) và theo yêu cầu quản lý của Ban tổng Giám đốc (tức là báo cáo quản trị nội bộ doanh nghiệp).

b. Phân loại kế toán: kế toán tài chính và kế toán quản trị

Ke toan tai chinh, Ke toan quan tri


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k