Quyết định số 1378/QĐ-BTC ngày 13 tháng 06 năm 2014 của bộ tài chính hướng dẫn thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công.

Theo Quyết định số 1378/QĐ-BTC hướng dẫn:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

1. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công đăng ký người phụ thuộc (NPT) để tính giảm trừ gia cảnh lần đầu qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện như sau:

  • Cá nhân nộp mẫu Đăng ký NPT và hồ sơ chứng minh NPT cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
  • Mẫu Đăng ký NPT được nộp  trước thời hạn khai thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
  • Hồ sơ chứng minh NPT được nộp trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký NPT cho Cơ quan chi trả thu nhập.
  • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) mẫu Đăng kýnộp một (01) mẫu Đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu hồ sơ chứng minh NPT của cá nhân tại đơn vị và xuất trình khi cơ quan Thuế yêu cầu.
2. Trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan Thuế thì cá nhân nộp mẫu Đăng ký NPT cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Lưu ý:
 • Cá nhân có thay đổi (tăng/giảm) về NPT thì cá nhân nộp mẫu đăng ký NPT và hồ sơ chứng minh NPT như lần đầu.
 • Cá nhân có thay đổi nơi làm việc thì nộp mẫu đăng ký NPT và hồ sơ chứng minh NPT như lần đầu.
 • Trong năm, cá nhân chưa đăng ký NPT để tính giảm trừ gia cảnh thì cá nhân được xác định NPT theo thực tế phát sinh khi quyết toán.
  • Nếu cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay thì nộp Đăng ký NPT chậm nhất trước thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ quyết toán, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
  • Trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan Thuế thì cá nhân nộp mẫu Đăng ký NPT khi quyết toán cho cơ quan Thuế cùng với hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo quy định của Luật Quản lý thuế, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

3. Mẫu đăng ký người phụ thuộc: Mẫu Đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh – Mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011

4. Hổ sơ chứng minh người phụ thuộc (Xem QĐ 1378)

Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k