Công văn số 749_tct-tncn_www.ketoanantam.com ngày 11 tháng 03 năm 2014 của tổng cục thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập tại công ty và các chi nhánh

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với Công ty sau đó Công ty điều động đến các Chi nhánh làm việc. Các khoản lương hàng tháng của cá nhân phát sinh tại các Chi nhánh là do Công ty trả, các Chi nhánh chỉ thực hiện việc chi hộ tiền lương cho Công ty và báo cáo về cho Công ty thực hiện kê khai tổng hợp thì Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế đối với toàn bộ các khoản thu nhập trả cho các cá nhân làm việc tại Công ty và các Chi nhánh theo quy định.

Trường hợp cá nhân làm việc tại Chi nhánh có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với Chi nhánh, được Chi nhánh trả lương hàng tháng và trích nộp thuế TNCN trên lương hàng tháng của cá nhân phát sinh tại Chi nhánh; các khoản lương bổ sung, khoản thưởng của cá nhân tại các Chi nhánh do Công ty trả thì việc khấu trừ thuế TNCN, kê khai thuế, quyết toán thuế và ủy quyền quyết toán thuế thực hiện theo quy định hiện hành.

Nguồn CV 749/TCT-TNCN ngày 11/03/2014


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k