Câu hỏi: Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có uỷ quyền cho tổ chức và cá nhân chi hộ để thực hiện một số khoản chi phí có liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp và một số khoản chi phí này mang tên tổ chức cá nhân uỷ quyền này thì những hoá đơn mang tên tổ chức, cá nhân uỷ quyền có được khấu trừ thuế VAT đầu vào và có được tính vào chi phí của Công ty sau khi được thành lập không?
Trả lời: Công văn số 6462/CT-HTr ngày 04 tháng 02 năm 2016 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp
  • Trường hợp Công ty có các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định (hóa đơn, chứng từ đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền), phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, chi phí được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.
  • Trường hợp các khoản chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp nhưng không có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ và không thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền thông qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên, thì Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Download CV:cv 6462_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k