Công văn số 3193/CT-TT&HT ngày 16 tháng 04 năm 2015 của cục thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn về việc sử dụng tỷ giá từ ngày 01/01/2015

Theo công văn số 3193/CT-TT&HT hướng dẫn:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trường hợp Công ty được phép bán hàng thu ngoại tệ thì khi lập hóa đơn GTGT tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt, đồng thời Công ty ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm lập hóa đơn.

Từ ngày 01/01/2015 khi phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản. Trường hợp từ ngày 01/01/2015 đến 31/3/2015 Công ty đã ghi nhận doanh thu bằng đồng ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu thì Công ty phải thực hiện điều chỉnh lại theo đúng quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Thông tư số 200/2014/TT-BTC.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k