CV1056TCT-www.ketoanantam.com ngày 31 tháng 03 năm 2014 của tổng cục thuế hướng dẫn tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Theo Công văn số 1056/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải GỬI THÔNG BÁO CHO CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CƠ QUAN  THUẾ

  • Thời gian tạm ngừng kinh doanh ghi trên thông báo của doanh nghiệp tối đa là 01 (một) năm và tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tục không quá 02 (hai) năm. Hết thời gian tạm ngừng kinh doanh ghi trên thông báo gửi cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế, doanh nghiệp trở lại trạng thái hoạt động và phải thực hiện khai, nộp thuế theo đúng quy định.
  • Doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh 02 (hai) năm liên tiếp thì theo quy định không được tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.
  • Trường hợp doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh 02 (hai) năm liên tiếp, sau đó tiếp tục gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh (ngày bắt đầu tạm ngừng ghi trên thông báo là ngày tiếp theo liền kề ngày tạm ngừng kinh doanh của hai năm liên tục trước đó) thì cơ quan Thuế, cơ quan Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo với doanh nghiệp về việc không chấp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh này do trái với quy định của pháp luật về tạm ngừng kinh doanh.

Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k