Về vấn đề xuất hóa đơn không đúng thời điểm giao hàng , ngày 09/09/2009 Tổng Cục thuế có hướng dẫn CV 3669/TCT-KK ngày 09/09/2009 có trả lời cho Cục thuế Đà Nẵng như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

………………………………..
2. Xuất hoá đơn GTGT:

Điểm 1 công văn số 630/TCT-PCCS ngày 6/2/2007 của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc về xuất hoá đơn hướng dẫn: “Trường hợp doanh nghiệp bán hàng hoá, dịch vụ nhưng không xuất hoá đơn ngay tại thời điểm chuyển giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ (do nguyên nhân bên mua chưa trả tiền hoặc hai bên không nắm rõ quy định), sau đó cơ quan thuế kiểm tra phát hiện thì xử lý như sau: …. Sau khi bên bán hàng đã lập hoá đơn giao cho bên mua hàng, bên mua hàng không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại hoá đơn này. Số thuế GTGT này được tính vào chi phí hợp lý của năm hiện hành lập hoá đơn”.

Hướng dẫn trên áp dụng cho tất cả các trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ không xuất hoá đơn ngay tại thời điểm chuyển giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Download CV: CV 3669_www.ketoanantam.com_Hangvetruochoadonvesau


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k