Doanh nghiệp có được quyền chuyển lỗ năm trước vào các quý năm sau khi làm tờ khai tạm tính thuế TNDN?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

1. Theo như TT78

  • Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
  • Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyêt toán thuê năm.

2. Theo TT123

  • Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
  • Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm. 

3. Theo TT18 sửa đổi TT130

  • Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
  • Doanh nghiệp có số lỗ giữa các Quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế TNDN doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên

=> Cả 3 thông tư trên tại điều khoản CHUYỂN LỖ LÀ GIỐNG NHAU

4. Trả lời của Cục thuế HCM +Cục thuế Bình Dương
Căn cứ  vào CV 9823/CT-TTHT ngày 16/11/2011 của Cục thuế HCM và Căn cứ vào CV 9237/CT-TT&HT ngày 27/7/2011 của Cục thuế Bình Dương đều trả lời giống nhau là ĐỀU ĐƯỢC KẾT CHUYỂN LỖ CỦA NĂM TRƯỚC VÀO CÁC QUÝ CỦA NĂM SAU.

  • Cục thuế HCM: Trường hợp Công ty theo trình bày, sau khi quyết toán thuế TNDN năm tài chính 2010 (01/07/2010 – 30/06/2011) phát sinh lỗ thì Công ty thực hiện chuyển lỗ của năm tài chính 2010 vào thu nhập chịu thuế của năm tài chính 2011 (bắt đầu từ quý 1 của năm tài chính) theo quy định trên.
  • Cục thuế Bình Dương: Vậy, trường hợp Công ty có khoản lỗ phát sinh trong năm 2009, 2010 thì Công ty thực hiện chuyển lỗ theo quy định nêu trên. Tại chỉ tiêu “Lỗ được chuyển trong kỳ” trên Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01A/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày) Công ty ghi số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang.

=> Vậy doanh nghiệp được quyền CHUYỂN LỖ CỦA NĂM TRƯỚC VÀO NĂM SAU
(Ví dụ: năm 2013 Lỗ sau khi quyết toán thuế TNDN là 100 triệu. Quý 1/2014 doanh nghiệp lãi là 30 triệu thì doanh nghiệp được quyền chuyển lỗ của năm 2013 vào Quý 1/2014 )

Vậy Quý 1/2014 không phải nộp thuế TNDN vì lúc đó là thu nhập tính thuế bằng không

Download CV: CV chuyen lo_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k