Câu hỏi: Công ty đã góp đủ vốn điều lệ và trong kỳ công ty có vay của Tổ chức kinh tế (Vay của Công ty, của doanh nghiệp) với lãi suất vượt 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay. Vậy khoản chi phí lãi vay mà Công ty trả cho tổ chức kinh tế có bị khống chế mức lãi suất 150% mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:
Căn cứ theo CV 2345/TCT-CS ngày 8/7/2011 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế Đồng Nai như sau:
Trường hợp vay của tổ chức kinh tế không bị khống chế mức lãi suất vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước việt Nam công bố tại thời điểm vay. Chỉ có vay của Cá nhân mới bị khống chế mức lãi suất trên
(Mặc dù CV này trả lời là căn cứ theo TT130/2008/TT-BTC này 26/12/2008 nhưng vẫn áp dụng cho năm 2014 cũng như áp dụng cho các năm 2009,2010,2011,2011,2012,2013 vì điểm căn cứ trả lời của CV này là giống nhau giữa các TT130;TT123;TT78)

  • Căn cứ theo TT 130/2008

Tại điểm 2.14 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:
“Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay”

  • Căn cứ theo TT78/2014

Tại tiết 2.17 Điểm 2 Điều 6 của TT78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014
2.17 Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

=>Vậy , khẳng định lại một lần nữa nếu công ty có vay của tổ chức kinh tế (Vay của công ty, của doanh nghiệp) thì không bị khống chế 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tức là toàn bộ chi phí lãi vay sẽ được tính vào chi phí 100% (Nếu công ty đã góp đủ vốn điều lệ)

Download bài viết: Baivietchiphilaivay
Download CV: 2345TCTCS _www.ketoanantam.com_Chiphilaivay


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k