Ngày 24/6/2014 Tổng Cục thuế ban hành CV Số: 2376/TCT-CS V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Mất hóa đơn liên 2 đã giao cho khách hàngchưa giao cho khách hàng mà tìm lại được khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt, hoặc là cơ quan thuế đã ban hành xử phạt;
  • Hoặc là mất hóa đơn liên 2 mà không tìm lại được 
  • Hoặc mất hóa đơn liên 2 đã xóa bỏ
  • Hoặc là mất hóa đơn liên 2 và tìm lại được nhưng cơ quan thuế đã ban hành quyết định xử phạt
  • Hoặc mất hóa đơn liên 2 mà có liên quan đến bên thứ 3 (Vận chuyển do bên bán thuê)

=>Thì Cơ quan thuế  xử phạt như thế nào?

Tại điểm a khoản 4 Điều 11 Thông tư số10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn :

“4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: (Tức trung bình là 15 triệu)

a) Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất,cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn,trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luậtvề kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thếcho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bánthuê thì xử phạt người ban theo quy định tại điểm này”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người bán tìm lại hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi đã có quyết định xử phạt thì cơ quan thuế không thu hồi quyết định xử phạt.

Download  CV: Công Văn 2376_mathoadonlien 2


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k